• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie https://autorcoffee.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: PRACTICE Paweł Kwiatkowski, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: info@autorcofee.pl.

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

 

ZWROTY

Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna nabywająca produkty w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, ewentualnie w przypadku dostarczania wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest: PRACTICE Paweł Kwiatkowski, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa, adres poczty elektronicznej: info@autorcofee.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub wiadomość mailowa). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na naszej stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na: PRACTICE Paweł Kwiatkowski, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 
WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

……………………………………………

(miejscowość, data)

 

 

Imię i nazwisko/ firma, nr NIP:    

……………………………………………

Adres:

……………………………………………

Telefon:

……………………………………………

E-mail:

……………………………………………

 

PRACTICE Paweł Kwiatkowski
ul. Adama Branickiego 9/45
02-972 Warszawa

 

TABELA REKLAMACJI

PRODUKT

(nazwa, model)

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NUMER PARAGONU/FAKTURY LUB INNEGO  DOKUMENTU

(podanie nr paragonu/ faktury lub innego  dokumentu nie jest obowiązkowe)

 

DATA ZAKUPU

 

OPIS WADY

 

DATA ZAUWAŻENIA WADY


 

ŻĄDANIE KLIENTA

- usunięcie wady,

- wymiana na rzecz wolną od wad,

- obniżenie ceny,

- odstąpienie od umowy

(właściwe zaznaczyć)

 

 

 

 

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI

KWOTA ZWROTU (PLN)

 

DANE DO PRZELEWU

 (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

(podpis Klienta)

 


 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

……………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko oraz adres klienta)                  

 

 

PRACTICE Paweł Kwiatkowski
ul. Adama Branickiego 9/45
02-972 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ………………………………………………………………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………….

Data odbioru rzeczy: ………………………………………..………………………………..

Numer zamówienia:* ………………………………………………..……………………….

Numer faktury / numer transakcji z paragonu:* ……………………………………………

Numer konta bankowego:* …………………………..………………………………………

 

……………………………………………

(podpis klienta)

(*) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, przyśpieszy jednak procedurę zwrotu.